Voorwaarden

Voorwaarden.

Definities.Taxi2move.nl: Taxi2move.nl is een dienstverlenend internetplatform. Taxi2move.nl probeert vraag en aanbod in de taximarkt bij elkaar te brengen.
Taxi2move.nl: Website waar consumenten en bedrijven online en tegen een vaste prijs een taxi kunnen boeken.
Taxibedrijf: Taxibedrijven die deelnemen aan het platform Taxi2move.nl en beoordeeld zijn op betrouwbaarheid door kopers van diensten op Taxi2move.nl.

Gebruiker: Consumenten en bedrijven die online en tegen een vaste prijs een taxi kunnen boeken.

2. Taxi2move.nl.

2.1 Gebruik van Taxi2move.nl:

Het is uitdrukkelijk verboden Taxi2move.nl te gebruiken op een andere wijze als is beschreven op de website Taxi2move.nl.

Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geboekte taxirit overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

Taxibedrijf dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Taxi2move.nl is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die worden aangeboden door taxibedrijf, noch is Taxi2move.nl verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van producten of diensten die worden aangeboden.

2.2 Intellectueel eigendom:

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Taxi2move.nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Taxi2move.nl, respectievelijk haar licentiegevers of taxibedrijf.

Het is derden verboden om Taxi2move.nl te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen behoudens het downloaden en bekijken van Taxi2move.nl voor eigen prive gebruik.

2.3 Afsluiting ritopdracht:

Een via Taxi2move.nl voldane ritopdracht is in financiele zin afgesloten indien er door gebruiker binnen een termijn van 15 dagen na boekingsdatum geen bezwaar hiertegen is aangetekend. In geval van bezwaar zal Taxi2move.nl de klacht onderzoeken en kan, indien van toepassing, tot restitutie van het ritbedrag overgaan. Voor contant betaalde ritopdrachten gelden de voorwaarden van het betreffende taxibedrijf en de Nederlandse wet en regelgeving.

2.4 Geschillen:

Een geschil tussen koper en taxibedrijf inzake de (potentiele) overeenkomst dient taxibedrijf op te lossen. Taxi2move.nl is uitdrukkelijk geen partij in dit geschil.
Taxi2move.nl heeft de mogelijkheid tot uitsluiting van het account indien er betalingsgeschillen zijn tussen taxibedrijf en koper(s) en/of er negatieve beoordelingen zijn inzake de betrouwbaarheid van taxibedrijf en / of gebruiker.

2.5 Verwijzingen:

Taxi2move.nl bevat verwijzingen naar websites van derden. Taxi2move.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze sites van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.6 Beveiliging:

Taxi2move.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand der techniek.

2.7 Aansprakelijkheid:

Taxi2move.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op eniger wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Taxi2move.nl.

Taxi2move.nl is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op eniger wijze voortvloeien uit handelingen door derden verricht, de onmogelijkheid om Taxi2move.nl te gebruiken, onrechtmatig gebruik van Taxi2move.nl door een derde en handelingen van derden, nadat een ritopdracht tot stand is gekomen door gebruikmaking van Taxi2move.nl.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Taxi2move.nl of haar ondergeschikten met betrekking tot Taxi2move.nl.

Taxi2move.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

De aansprakelijkheid van Taxi2move.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige weergave van ritopdrachten is beperkt tot het bedrag dat wordt berekend voor dienstverlening van Taxi2move.nl.

Taxi2move.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

2.8 Uitsluiting:

Taxi2move.nl behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van Taxi2move.nl, indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden, en onverminderd het recht van Taxi2move.nl om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

2.9 Diversen:

Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door Taxi2move.nl worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Taxi2move.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing

 

Voor het bestellen van een Schipholtaxi kunt u hier terecht, maar u kunt ook even bij Goedkoopnaarschiphol kijken. Kijk en vergelijk zeggen wij!